Fwd: Duimschroeven, bestemmingsplan en geldvraagstuk

Laatste nieuws van Biologische Boerderij de Boterbloem! Bekijk de webversie
Lees hier de weblog
Nieuwsbrief De Boterbloem
Lutkemeerweg 262-b 1067 TH Amsterdam 020-610 0821 deboterbloem@kpnplanet.nl Geopend ma-za 9-18 uur zo 13-17 di gesloten
20 juni 2019 | Nieuwsbrief 13
Gemeente draait de duimschroeven aan
Afgelopen week hebben we de wethouder weer laten weten, dat we graag in overleg gaan over een levensvatbaar alternatief voor de Boterbloem. Dit in antwoord op het verzoek of we een afrondend gesprek wilden voeren. De alternatieven zijn allemaal niet mogelijk aldus de wethouder. Zij wil alleen komen praten over de invulling van het aanbod.

Het blijft in en in treurig dat er op geen enkele manier ruimte is voor een gesprek. Dat zou je wel verwachten van een GroenLinks wethouder. Sinds het aantreden van dit college hameren wij op de mogelijkheden, vragen we om samen op te trekken en gezamenlijk te onderzoeken hoe behoud mogelijk kan zijn. De dooddoener dat het veel geld zou kosten, maakt ieder gesprek onmogelijk. Met zowel de wethouder als andere GroenLinks-leden. We lopen tegen een enorme muur op van eenzijdig geïnformeerde mensen, die niet gemotiveerd lijken om de andere kant van het verhaal te overwegen. Lees onder andere het artikel ‘Let’s talk about money’ hoe volgens ons de vork in de steel kan zitten.

Ondertussen worden de duimschroeven aangedraaid en vergunningen afgegeven om een sloot te graven tussen de Boterbloem en haar akkers. Bovendien is er wederom een dwangbevel bezorgd dat bewoning van de Boerderij niet is toegestaan.

Gelukkig staan we allesbehalve alleen in deze zaak. Honderden Amsterdammers steunen ons. Ook zij begrijpen niet dat een groen en links college deze onnodige koers kiest. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: een andere aanpak is mogelijk. En behoud van de akkers ook. En als we daar in samen op trekken, dan hoeft het de gemeente helemaal niet veel geld te kosten.

En het volgende hoofdstuk in de verkooppraatjes van de gemeente…
Wat een klinklare onzin om bouwen op vruchtbare akkers duurzame gebiedsontwikkeling te noemen! Wie houden ze hier nu voor de gek? Nodeloze distributiecentra neerzetten op je laatste vruchtbare grond IS NIET DUURZAAM!!!
Stop hier nou eens mee en kom met een echt duurzaam idee. Steek je nek uit. Laat zien waar je voor staat. Maar ga niet doen alsof kiezen voor economisme een groene keuze is. Dat is het niet. Ook niet als je er een mooie infographic van maakt.
Herziening bestemmingsplan Lutkemeerpolder
Biologische boerderij de Boterbloem is samen met de Dorpsraad Sloten Oud-Osdorp, IVN, Milieudefensie en Behoud Lutkemeer een procedure gestart bij de gemeente Amsterdam tot herziening van het bestemmingsplan van ‘bedrijventerrein’ naar ‘agrarisch’. Het verzoek is hier in te zien.

“Over het hele dossier van de Lutkemeerpolder hangt een zweem van corruptie en belangenverstrengeling” aldus Jobien Monster, juriste. “In combinatie met het belang van de polder voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en het unieke karakter verdient het de grootste aanbeveling om de bestemming in haar volledigheid opnieuw af te wegen”.

Belangenafweging onvoldoende
Allereerst is bij het wijzigen van het bestemmingsplan van agrarisch naar bedrijventerrein onvoldoende onderbouwd waarom de wijziging noodzakelijk is, mede gelet op het unieke karakter van de polder.
In tweede instantie zijn er serieuze bedenkingen ten aanzien van de totstandkoming op onderdelen, zoals het loslaten van de Schiphol gebondenheid en de totstandkoming van de samenwerkingsovereenkomst. Zeker gezien de voornemens om er distributiecentra te vestigen, hetgeen vermeden moet worden in het kader van de verstedelijkingsladder.
Tot slot is er door veranderend beleid en opvatting een noodzaak om de Lutkemeerpolder te behouden als agrarisch natuurgebied met instandhouding van maatschappelijke waarden zoals landschap, biodiversiteit en lokale voedselproductie.

Plan Biopolder als serieus alternatief
Verzoekende partijen pleiten in de aanvraag voor het serieus overwegen van Plan Biopolder: een maatschappelijk breed gedragen alternatief voor verdere invulling van de polder gebaseerd op inclusiviteit en meerwaarde. Biopolder stelt voor om de waarden van de polder te verhogen vanuit een ecologisch perspectief en daarbij te zorgen voor toename van biodiversiteit en klimaatadaptatie. De grond gebruiken waar zij voor bedoeld is: duurzame (biologische) voedselproductie met behoud van het historische landschap. Ruimte voor vernieuwing in de voedselketen, lokale productie en verwerking die CO2 neutraal in de stad gedistribueerd wordt. Dit alles open voor publiek ten behoeve van educatie, recreatie en dagbesteding (zorg).

Plan Biopolder kent niet alleen een breed maatschappelijk draagvlak, maar heeft ook de steun van maatschappelijk kapitaal: fondsen en sociaal investeerders die de realisatie mede mogelijk willen maken. Een samenvatting van Biopolder is hier te downloaden.

Geen onomkeerbare stappen
In december 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om “…de ontwikkeling gefaseerd ter hand te nemen zodat zoveel mogelijk van de Lutkemeerpolder, aan open landschap en onverharde grond, zolang mogelijk kan worden behouden” dit omdat “Zoveel en zolang mogelijk behoud van open akkers relevant is voor klimaatadaptie en biodiversiteit”. Dit pleit er voor om op dit moment geen onomkeerbare activiteiten te verrichten zoals het uitrijden van zand en bouwrijp maken van kavels.

Vergunningen
Begin mei is de vergunning afgegeven om sloten te mogen dempen en een nieuwe te mogen graven. Deze werkzaamheden zijn zo gepland, dat De Boterbloem niet meer bij haar akkers kan komen. Veel mensen hebben bezwaar aangetekend tegen deze vergunning.

Inmiddels is ook de omgevingsvergunning afgegeven. Hiertegen kan nog bezwaar worden gemaakt. Op de website van Behoud Lutkemeer staat een standaardbezwaarschrift. Inzenden per post is noodzakelijk en moet voor 8 juli 2019 gedaan worden.

Graag maken we iedereen attent op onderstaande oproep van Wageningen Universiteit. Invullen dus!

Momenteel verkent de wetenschapswinkel van Wageningen Universiteit & Research (WUR) de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de huidige en toekomstige waarde van de Lutkemeerpolder voor de stad Amsterdam en haar omgeving.
Hier treft u een enquête  aan met enkele vragen over de huidige waarde van de polder. Het gaat hierbij voornamelijk over de sociale, economische en recreatieve waarde die de polder voor u heeft. Het onderzoek is erg geholpen bij uw deelname. Bijvoorbaat dank hiervoor.

 
Bericht van Erik
De gemiddelde projectontwikkelaar had bij een dergelijk controversieel project al lang afgehaakt. Maar SADC niet. Haar aandeelhouder Gemeente Amsterdam, onder aanvoering van Groen Links wethouder Marieke van Doorninck, werken buitengewoon goed samen en dus schroomt de Gemeente niet om al haar machtsmiddelen in te zetten om haar burgers, die dwars liggen bij het ontwikkelen van het bedrijventerrein Lutkemeer, te pakken en te slopen.

Daar komt bij dat Groen Links de basis is van de problemen. Toenmalig wethouder van Poelgeest had als beleid dat Amsterdam , als zij grond nodig heeft, die altijd zal verwerven. Vandaar dat de Gemeente hier in de Lutkemeerpolder 8 ha heeft aangekocht van een partij, (die binnenkort voor de rechter komt mede i.v.m. deze aankoop), voor €8.000.000,= en die door de speculant was opgekocht voor Hfl.5.000.000,=. De Amsterdammer heeft dus betaald voor die aankoop.

Toenmalig wethouder van Poelgeest en toenmalig fractievoorzitter Marieke van Doorninck, thans wethouder, hebben dit beleid gesteund. Niet onbelangrijk, beiden waren ook toen al voorstander van bedrijventerrein Lutkemeer.

Voor de crisis, tijdens de crisis, en na de crisis komt fase 1 maar niet vol(2006-2019).
Ook niet d.m.v. noodgrepen zoals het loslaten van de Schipholgebondenheid van bedrijven en het rigoureus aanpassen van de Structuurvisie 2040 (t.b.v. de Meet-Inn), door de gemeenteraad zelf vastgesteld.

Resultaat van dit alles: 6 ha onverkocht en leeg! 60.000 m2. Zes voetbalvelden! En wat is volgens het college en de projectontwikkelaar de oplossing voor dit probleem? We gaan nog een bedrijventerrein bouwen, maar dit keer circulair……

Fase 1 heeft ruimte voor kleine bedrijven, maar die komen niet. En die gaan ook niet naar fase II. Dat worden dus gewoon distributiecentra, geven ze nu ook toe. Het worden percelen van 5ha of meer. Want, zo stelt de projectontwikkelaar, de “vraag”die er is kan niet gefaciliteerd worden op fase 1. Dat wordt dus op z’n minst 100.000 m2 aan distributiecentra. Tien voetbalvelden.

Hoezo circulair? Hoeveel vrachtwagens gaan hier dagelijks goederen af en aanvoeren? Geen onderzoek naar gedaan. Kan de infrastructuur dit aan? Geen onderzoek naar gedaan,
Wie gaat betalen voor aanpassing van de infrastructuur buiten het bedrijventerrein? Niet bekend.

In 2002 is het bestemmingsplan Lutkemeerpolder vastgesteld, en in 2012/13 herzien met beperkingen die voortvloeien uit de crisis-en herstelwet 2010.
Bijna 50 ha wordt opgeofferd voor achterhaalde plannen. Sinds 2002 is de wereld veranderd.
Inzichten zijn veranderd en bij heel veel burgers staat de noodzaak om iets te de doen aan de klimaatdreigingen duidelijk op het netvlies. De politiek moet daar het initiatief nemen. Een voorbeeld zijn.

Maar op dit moment staat de Gemeente, als het gaat om de Lutkemeerpolder, met haar rug naar de toekomst.

Let’s talk about money
Belangrijkste argument om de bouwplannen door te drukken: stoppen kost de gemeenschap 42 miljoen. Maar hoe zit dat eigenlijk? En welke waarden verliest de gemeenschap als er gebouwd gaat worden? Hieronder een toelichting.

Waarde is gecreëerd
De grond is grotendeels door de gemeente gekocht voor slechts 2 a 3 miljoen in de jaren ’50. Na diverse transacties staat ze in de boeken met een waarde van 43 miljoen. Vooral vanwege het wijzigen van de bestemming agrarisch naar bedrijventerrein. Een politiek bestuurlijke handeling. Alsof je een steen goud verft en dan zegt: “ja, maar nu kost het heel veel geld als we de steen weg doen”. Met de waardevermeerdering spreekt men van winst en die moet gecompenseerd worden als het plan wordt teruggedraaid.
Maar er is een groot verschil tussen de winst die een boer maakt op de oogst, of de speculatieve winst gemaakt op onroerend goed. De boer voegt echte waarde toe aan de samenleving, speculatieve winsten zijn niet meer dan data in de computers van financiële instellingen. De boer draagt bij aan de voedselvoorraad, maar de gebruikswaarde van de grond neemt niet toe of af met de marktwaarde.

Groei als uitgangspunt
Een niet bestaande winst dus, die nu ineens geld kost. Dat komt omdat de focus ligt op economische groei: burgers, bedrijven en overheden financieren zich met schuld. Voor de Lutkemeerpolder betekent dat op basis van de verwachting dat de grond meer waard wordt, geld wordt geleend voor uitgaven en investeringen. Daarmee wordt de fictieve waarde dus uitgegeven. En ontstaat een kostenpost.
Door deze focus op winstmaximalisatie en economische groei zijn geldwaarden mens- en natuurwaarden gaan overheersen. Maar er zijn veel meer waarden dan we in geld kunnen uitdrukken.

Andere waarden dan geld
Het vestigen van een bedrijventerrein op vruchtbare akkers is ook een schadepost. Denk aan verlies van biodiversiteit, natuurbeleving, luchtzuivering, waterberging, sociale werkplekken, lokaal voedsel, fossielvrije voedselketen, boerderij-educatie, uitzicht, CO2 opslag, historie.
Experts hebben berekend dat de polder op dit moment de gemeenschap ruim honderd miljoen oplevert. Waarden die onherstelbaar verloren gaan met de start van de bouw.

Kan het anders?
Ja! De projectontwikkelaar Schiphol Area Development Company is een samenwerkingsverband van de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer, provincie Noord Holland en Schiphol. Stuk voor stuk overheden die anders kunnen handelen en beslissen. Die niet bestaan om winstmaximalisatie te bereiken, maar om het beste voor de gemeenschap te besluiten. De genoemde 42 miljoen kosten moeten beter onderzocht worden en gezien worden in het licht van andere kosten en opbrengsten. Daarnaast is er brede maatschappelijke steun van mensen en organisaties die ook een financiële bijdrage willen leveren om behoud van de Lutkemeerpolder te realiseren. Een coalitie van burgers en overheid kunnen de koers wijzigen. Hoe mooi zou het zijn als een groen en links college die kans geeft aan de stad!

Onze buren, de Tuinen van Lutkemeer, zijn gedagvaard om de Tuinen te verlaten. Het kortgeding dient donderdag 20 juni om 9.30

Ze zijn te volgen op facebook en hebben een hele goede website met veel achtergrondinformatie. Via de website is ook de mogelijkheid om aan te melden voor hun nieuwsbrief.

Beter een goede buur dan een verre vriend!

Op de boerderij
Wat fijn die regen! Het is heel groeizaam weer: warm en vochtig. Goed voor de gewassen, maar ook het onkruid profiteert ervan. De mosterd staat te bloeien, een prachtig geel veld. En ook de kapucijners staan er goed bij.

De versproducten die nu verkrijgbaar zijn: bosbiet, peultjes,tuinbonen, zomerprei, rabarber en de bijzondere lente-knoflook. Deze is te gebruiken als lente-ui, het loof kan ook gegeten worden, in sla of in warme gerechten.

Naast eigen producten zijn er ook andere biologische vers en droogwaren van onze collega’s verkrijgbaar in de winkel.

Geopend  ma-za 9-18 uur zo 13-17 di gesloten

Flora en fauna in de Lutkemeerpolder
Een paar weken geleden was het ineens druk achteraan de akkers: vogelaars met lellen van camera’s en verrekijkers. Er was een bijzondere soort gesignaleerd..
Meer weten over de waarnemingen in de Lutkemeerpolder? Op deze website wordt alles bijgehouden!

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published.