Komende drie weken cruciaal voor Lutkemeerpolder!

 

Nieuwsbrief 22
www.behoudlutkemeer.nl | info@behoudlutkemeer.nl
Bekijk de webversie
Behoud Lutkemeer zet zich in om de Lutkemeerpolder te behouden voor de stad Amsterdam. Ook steunen?  Deel deze nieuwsbrief en houd onze website en facebookpagina in de gaten voor activiteiten, demonstraties en oproepen.
English summary below
Komende drie weken cruciaal!
bekijk hier de behandeling in de commissie

Woensdag 3 juni besprak de commissie Ruimtelijke Ordening het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan Lutkemeerpolder (de gehele behandeling is hier terug te zien). Mede door de vele mails van bezorgde burgers was met name de oppositie  zeer kritisch op de wethouder. Zij heeft dan ook veel uit te leggen.

Allereerst. Waarom moet het bouwrijp maken van de akkers kostte wat het kost zo snel mogelijk starten? Er komt een crisis aan, iedereen is meer dan ooit doordrongen van het feit dat productieketens juist verkort moeten worden en lokaal produceren heeft de toekomst. Desondanks blijft de gemeente doorgaan met alle voorbereidingen om het bedrijventerrein te realiseren.

De valse voorwendselen van het college tekenen zich ook steeds duidelijker af: eind 2018 was de noodzaak voor een berijventerrein doorslaggevend, er zouden immers bedrijven uit de stad gevestigd worden om woningbouw mogelijk te maken. Nu blijkt echter een beursgenoteerd bedrijf zich te hebben gemeld om zich te vestigen in Amsterdam. Niks hervestigen uit de stad dus. En beursgenoteerd? 5,5 ha? Dat moet wel een multinational zijn. Amazon? Alibaba? De wethouder zwijgt angstvallig over de potentiele kandidaat en schuift de hete aardappel naar de GEM/SADC.

Zoals Behoud Lutkemeer al maanden lang zegt: het gaat niet om een noodzakelijk en circulaire bedrijventerrein. Het gaat om het verkopen van grond voor winst. Kostte wat het kost.

De Partij van de Ouderen wist het raak te formuleren: we kunnen dit toch regelen als we maar willen? En ja, de wethouder gaf het toe, waar een wil is, is een weg. Tot zover dit zo groene en linkse college. Business as usual, marktwerking en verkooppraatjes, daarmee wordt de laatste vruchtbare polder van Amsterdam verkwanseld. Als het aan de gemeente ligt.

Maar zover is het nog niet! De behandeling van het herzieningsverzoek is doorgestuurd naar de raadsvergadering van 1 of 2 juli. Het is nu zaak om van je te laten horen. De werkzaamheden staan nog steeds gepland voor in het najaar. Laat het college en de raad weten dat dit niet de stad is die wij willen, dat wij vruchtbare grond willen beschermen en gezamenlijk op zoek willen naar oplossingen. Lees verderop in de nieuwsbrief wat je allemaal kunt doen. En.. heb je al getekend?

 

Zo kun je van je laten horen!
De komende weken moeten we ons laten horen. In de stad, in de media, bij de raad. Overal moet het duidelijk worden dat de Lutkemeerpolder geen plek is voor distributiecentra, dat er vele Amsterdammers zijn die de Lutkemeer willen behouden en dat we zeker nu een pas op de plaats moeten maken.

Help mee om deze reuring te realiseren en doe mee!

Donderdag 18 juni 16.00  -19.00 uur: Polderpleinen
Adopteer een plein in de stad waar je met een groepje mensen aandacht vraagt voor de Lutkemeerpolder. Vertel het verhaal, maak muziek, hang spandoeken op, ga kalken of verzamel handtekeningen. Wees creatief! Wij verzorgen een basispakket met flyers, posters en aankleding. Mail naar info@behoudlutkemeer.nl als je een plein wilt adopteren en/of hulp wilt. Gewoon aanhaken op de 18e? Check dan vanaf dinsdag de website, daar zullen alle deelnemende pleinen staan vermeld.

Woensdag 24 juni 13.30 uur: Aanbieden handtekeningen Save the Date! Het programma, waarmee we op een corona-proof manier tijdens de commissievergadering Ruimtelijke Ordening de duizenden handtekening zullen aanbieden, volgt nog. Vanaf 13.15 uur verzamelen bij de Stopera.

Behoud Lutkemeer overal in de stad
Help mee om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de plannen voor de Lutkemeerpolder. Verspreid flyers, plak posters achter je raam en elders. Maak een spandoek en hangt het op. Of klad lekker ouderwets een leus. Leuk als je een foto kunt achterlaten in ons album op facebook.

Verspreid de petitie
We willen minstens 10.000 handtekeningen verzamelen om het verzoek tot herziening bestemmingsplan te ondersteunen. Help mee om deze zoveel mogelijk te verspreiden! Dat kan via mail of social media. Maar je kunt natuurlijk ook een uurtje op bijvoorbeeld een biomarkt flyeren. Flyers nodig? Mail naar info@behoudlutkemeer.nl

Vertel het verhaal
Spreek politici aan (met name de college-partijen Groen Links, D66, PvdA en SP). Zoek wetenschappers, BN’ers, foodies, klimatologen, bouwdoos-deskundigen, economen, etc die zich met ons willen uitspreken voor behoud van de polder. Stuur ingezonden brieven of doe een persactie. Nee, we zitten niet verlegen om ideeen, maar roepen iedereen op om naar eigen goeddunken te pleiten voor de goede zaak.

terugkijken vergadering
Reactie op behandeling in de gemeenteraad
Via deze link is de behandeling in de gemeenteraad van 3 juni terug te kijken. Er wordt nogal wat beweerd door de wethouder. Hierbij op een aantal punten onze reactie.

Er mogen zich ook bedrijven van buiten de stad vestigen
De agrarische bestemming is in 2002 omgezet naar bedrijventerrein voor Schipholgebonden bedrijven. Juist daarom was de Lutkemeerpolder zo noodzakelijk gezien haar ligging. Tien jaar later bleek de verkoop erg tegen te vallen en werd allerhande bedrijvigheid toegestaan. Eind 2018 werd dit helemaal losgelaten en sprak men van stadsgebonden bedrijven uit transformatiegebieden. Oftewel, bedrijven die weg moeten uit de stad om woningbouw mogelijk te maken. Een prachtig argument om de keuze voor een bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder te verdedigen. En een belangrijke overweging om in december 2018 te besluiten de bouw doorgang te laten vinden.
Nu blijkt dus dat de eerste afnemer – de reden waarom nu perse zou moeten worden gestart – een beursgenoteerd bedrijf is die zich nieuw wil vestigen in de stad. Sterker nog: de wethouder laat zelfs weten dat er niks is vastgelegd en dat in principe 100% van de ruimte aan dit soort bedrijven kan worden verkocht.

Wij hebben gezorgd voor behoud van stadslandbouw
De waarde van de polder is meer dan alleen een stadslandbouwfunctie. Het gaat om een bijzonder gebied, een historische polder met weids ongerept uitzicht en de laatste vruchtbare grond. Dat er 3 ha grond is gereserveerd voor stadslandbouw-initiatieven doet geen recht aan behoud van de polder en haar waarde. De gemeente probeert voortdurend haar inspanningen voor die 3ha naar voren te schuiven om het gesprek over behoud van de polder uit de weg te gaan.

Er is bedrijventerrein ingeleverd om de stadslandbouw mogelijk te maken
Binnen het bestemmingplan is geschoven zodat er ongeveer 15.000 m2 bedrijventerrein beschikbaar komt voor stadslandbouw. De overige 15.000 m2 waar de gemeente op wijst ligt buiten het gebied van het bedrijventerrein. Dit stuk valt dus helemaal niet onder het bestemmingplan. Overigens levert het bedrijventerrein hiermee geen vierkante meters in, door te schuiven met de waterkavels is het zelfde totaaloppervlak beschikbaar gebleven.

Er is heel veel groen in de Tuinen van West
Hoewel het sowieso een slecht argument is, is het in dit geval ook nog een verkeerde voorstelling van zaken. Allereerst omdat de historie en het landschap van de Lutkemeerpolder uniek is en dus niet elders in de Tuinen van West te vinden is. Daar komt bij dat er ook in de Tuinen van West heel veel bedrijvigheid is: vele stadslandbouw initiatieven, vakantiehuisjes, horeca, evenemententerrein, welness-centrum, sportvelden en volkstuinen. Groen gerelateerde initiatieven wellicht, maar die veelal ook leiden tot verrommeling van het landschap.

Nu de reserveringsovereenkomst is getekend kunnen we niet terug
Integendeel! Een reservering is niets meer dan een intentie. Dat is ook wel gebleken bij een kavel in het naastgelegen bedrijventerrein: na vier jaar is de reservering komen te vervallen en staat het kavel weer gewoon te koop. Gereserveerd is niet verkocht en zeker niet onomkeerbaar.

Het is aan de GEM BV om prijs te geven wie de reserveringsovereenkomst heeft getekend
De GEM BV is een BV van de gemeente Amsterdam, samen met SADC, een rechtspersoon in het leven geroepen om de grond te beheren en de kavels uit te geven. Na verkoop vervallen de gronden weer aan de gemeente Amsterdam en wordt de GEM opgeheven. Het is dus geen vreemde BV, maar een project van de gemeente zelf. Het college kan dus wel degelijk invloed uitoefenen. Het komt ze echter heel handig uit om dit niet te doen. We hebben het immers over een nieuwe vestiging van een beursgenoteerd bedrijf. Vast geen bedrijf om de schoonheidsprijs mee te verdienen. Amazon? Alibaba? 5,5 ha is een heel flink oppervlak voor een distributiecentrum, dat het om een grote jongen gaat is wel duidelijk.

Het plan ligt er al lang, we kunnen niet meer terug
Natuurlijk wel! Je kunt altijd terug komen op je besluiten. Het zal consequenties hebben en die moeten we gezamenlijk zien op te vangen. Daar heeft Behoud Lutkemeer al verschillende malen voorstellen toe gedaan, ook in financiële zin.
Maar op de eerste plaats heeft de gemeenteraad altijd het recht om het bestemmingsplan te wijzigen. Zoals een van de raadsleden ook zegt: waar een wil is, is een weg. Dat geeft de wethouder uiteindelijk ook toe. Het gaat hier dus niet om een vaststaand feit, maar om een keuze van het college om de bouw door te laten gaan.

Er is elders geen plek voor deze bedrijven
De Lutkemeerpolder wordt uitgegeven door SADC (Schiphol Area Development Company). Ook een BV van de gemeente Amsterdam, samen met gemeente Haarlemmermeer, Provincie NH en Schiphol. Deze SADC heeft nog vele honderden hectares bouwrijp terrein beschikbaar in de directe omgeving. En ook in Westpoort is momenteel voldoende ruimte voor de bouw van distributiecentra. Nota bene veel beter bereikbaar. Er staat zelfs al anderhalfjaar een distributiehal van ruim 6 ha te huur! Zeker met een crisis voor de deur hoeven we niet te zoeken naar nieuwe plekken, maar moeten we juist kijken naar wat er al is.

Dat er een crisis komt hebben we in de overwegingen meegenomen
Daar is niets over bekend gemaakt. Geen berekening, prognose of andere visies waaruit is af te leiden dat ondanks de komende crisis nog steeds de Lutkemeerpolder nodig is om aan de ruimtevraag te voldoen. Wat is overwogen? De vraag wordt ook verkeerd om gesteld wat ons betreft. Het gaat er niet om of er mogelijk nog behoefte is. De vraag is of kan worden aangetoond dat het niet bebouwen van de Lutkemeerpolder tot grote problemen leidt in de distributie in de stad en de vraag naar bouwkavels. De waarden van de Lutkemeerpolder rechtvaardigen deze afweging. Ook als we de zogenaamde ‘verstedelijkingsladder’ volgen en uitgaan van een donuteconomie. Het uitgangspunt is dan: kan het echt niet anders. Deze vraag is nooit beantwoord.

English summary
On the 3th of June the councilor encountered –inspired by a lot of emails of worried Amsterdam citizen– a sharp and critical opposition during their meeting about the Lutkemeerpolder: why such a hurry, stopping the destruction of the Lutkemeerpolder is possible, and which company has the intention to establish a distributioncentre? The Lutkemeerpolder wil be on the agenda again just before the recess, the 1th or 2th of July.

In the next three weeks it is important to speak out. In the city, in the media and in the city council. Everywhere it has to be known that the Lutkemeerpolder is not a place to build a distributioncenter, especially not now. Help us to do so and join!

Thursday 18th of June (4 – 7 pm), Polderpleinen:
you and your friends can adopt a square and ask attention for the Lutkmeerpolder in your own creative way. Tell the story, make music, spread banners, collect signatures. We provide flyers, posters and decoration. Mail to info@behoudlutkemeer.nl if you adopt a square, if you want help or if you want to join other adopted squares.

Save the date! On 24 June at 1.30 pm. we will (corona-proof) offer the thousands of signatures during the meeting of the committee of Spatial Planning. We gather at 1.15 pm at the Stopera.

And ofcourse, spread as much flyers and posters as you can and help to collect signatures for the petition to support the request to changes the plans of the polder. Mail info@behoudlutkemeer.nl to get flyers.

Onderzoeksgroep Belangenverstrengeling Lutkemeer
Onderstaande tekst is aan de raad gestuurd als inspraak

Het uitvoeren van het bestemmingsplan Lutkemeer in haar huidige vorm is onwenselijk, vanwege de manier waarop deze tot stand is gekomen en omdat de democratische controle onvoldoende is geborgd. Hieronder leest u waarom.

De totstandkoming van wijzigingen van het bestemmingsplan moet worden onderzocht.
● De aanbevelingen om het bestemmingsplan te wijzigen werden gemaakt in 2008, toen Ton Hooimaijer als gedeputeerde van de provincie Noord-Holland en als voorzitter van het Bestuursforum betrokken was bij de onderhandelingen van de aankoop van de gronden Lutkemeer III. Ton Hooimaijer is, zoals bekend, ondertussen veroordeeld voor corruptie1.
● Op advies van de commissie Meijdam (2008) werd besloten het criterium ‘schipholgebonden bedrijvigheid’ uit het bestemmingsplan te halen. De heer Meijdam was een partijgenoot van Ton Hooijmaijer die tot twee keer heeft moeten aftreden vanwege de schijn van belangenverstrengeling. In het rapport Schoon Schip wordt hij genoemd vanwege zijn vele petten. Het loslaten van het schipholgebonden-criterium opent de weg naar speculatie met de gronden.Bovenstaande heeft er toe geleid dat het democratisch toezicht op de ontwikkeling van het bedrijventerrein wordt ondermijnd. De eis “Schipholgebonden activiteit” was het fundament onder de bestemmingsplanwijziging van agrarisch naar functie-bedrijventerrein. Het loslaten van deze eis verdient democratische reflectie. Er lijkt verband tussen het onttrekken van vestigingseisen aan democratisch toezicht en belangenverstrengeling. Daar kom een sterke verdenking van corruptie in de basis van de ontwikkeling van Lutkemeer deelgebied 3 bij. Dit werpt fundamentele vragen op over de gebondenheid aan de huidige plannen en uitvoeringsovereenkomsten. De uitvoering van bestaande plannen moet worden bevroren tot na behandeling van het verzoek tot herziening van het bestemmingsplan dat is ingediend door verschillende belanghebbende partijen en een volledige ex nunc heroverweging.

Het gebrek aan transparantie staat democratische controle in de weg.
● De gemeente heeft ‘dubbele petten’ zoals ook geconcludeerd is in de analyse van het samenwerkingsmodel dat leidde tot het GEM Lutkemeer. Door de investering van gelden en gronden (zie waardering Lutkemeer III) lopen publieke en financiële belangen door elkaar. Het is dus van extra belang dat de raad kan controleren welke van de bovenstaande belangen de 1. Er is een verleden van corruptie: Een deel van de grond is door de gemeente gekocht van een grondspeculant (SEKU BV) tegen 4x de aanschafprijs. Door samen te werken met Ton Hooijmaijers (gedeputeerde die veroordeeld is vanwege corruptie o.a. in de Lutkemeerpolder) wist directeur Jelle Kuiper van SEKU de grond te verwerven en goed te verkopen (voorkennis). Bij de verkoop is niet alleen de hoofdprijs betaald door de gemeente; zij heeft SEKU ook het recht verschaft om 33% van de polder te ontwikkelen en om 20% van de winst op te strijken over het hele plangebied. Deze extra clausules zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Ton Hooijmaijers heeft geld ontvangen van Jelle Kuiper om over deze overeenkomst ‘te adviseren’. Jelle Kuiper moet dit jaar voorkomen over deze feiten. Inmiddels is het recht overgegaan naar een dochteronderneming van SEKU BV. Dit neemt niet weg dat het geheel door corruptie tot stand is gekomen. doorslag geeft en hoe dat wordt beargumenteerd. Echter, de volksvertegenwoordiging heeft geen middelen om de wethouder hier op te controleren.
● Weliswaar werden nieuwe vestigingscriteria vastgelegd in het het Convenant Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio (2011), maar dit zijn globale criteria die bovendien door het SADC worden getoetst, dat geen verantwoording hoeft af te leggen aan de raad, maar aan drie overheden die allen ook potentieel strijdige belangen (publiek versus financiële investeringen) vertegenwoordigen.
● De gemeente heeft leningen en investeringen in het SADC gedaan, omdat zij de “internationale bedrijvigheid” wil bevorderen in het belang van de Schipholregio. Maar uit de plannen van het SADC blijkt dat het BPAO inmiddels wordt aangeprezen met kwalificaties als “food en fashion”en ook “circulair”, hetgeen een contradictio in terminis is met “internationaal georiënteerd”. Ook uit de economische strategische visies, blijkt een tegengestelde visie – onder andere openbaarvervoer naar de stad bevorderen ipv verbinding met snelweg naar Schiphol- die al sinds 2012 in documenten is vastgelegd (Bronnen: Ontwikkelingsstrategie 2012 van het Bestuursforum, REVS/Convenant/ website SADC). De wethouder moet ook hier meer transparantie betrachten: Met welk doel wordt het laatste stukje vruchtbare grond opgegeven? Is de vereiste schipholgebonden activiteit nog doorslaggevend, wat wordt bedoeld met “internationaal”? Of telt voor de gemeente Amsterdam slechts het financiële belang om de duur gekochte grond tegen hoge prijs te verkopen? Dit is allemaal niet te controleren bij het aangaan van deze reserveringsovereenkomst.
● 5,5 hectare is 23 procent van het totaal aan 24 hectare. In het Convenant Selectief Vestigingsbeleid Schipholregio is het mogelijk gemaakt om een maximum van 25% van de gronden te verkopen aan bedrijven waarbij internationale oriëntering niet als criterium hoeft te worden gehanteerd. Hoe verhoudt de reserveringsovereenkomst met deze onbekende partij zich tot de bovengenoemde selectiecriteria?Bovenstaande leidt tot de volgende vragen: welke belangenafweging wordt gemaakt door de wethouder inhet aangaan van reserveringsovereenkomsten met partijen? En hoe geeft de wethouder meer transparantie naar de raad bij het aangaan van overeenkomsten tot verkoop? De raad lijkt geen middelen te hebben de wethouder te controleren, terwijl publieke en financiële belangen potentieel strijdig met elkaar zijn.

Onderzoeksgroep corruptie en belangenverstrengeling Lutkemeerpolder

Behoud Lutkemeer in de stad
Help mee om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de plannen voor de Lutkemeerpolder. Verspreid flyers, plak posters achter je raam en elders. Maak een spandoek en hangt het op. Of klad lekker ouderwets een leus. Leuk als je een foto kunt achterlaten in ons album op facebook.
Steunverzoek al getekend?
Klik hier om te tekenen. Help mee met verspreiden: info@behoudlutkemeer.nl
beeld: Maia Matches
Geslaagde hemelvaartsactie
De gemeente vond het nodig om dinsdag na Hemelvaart alle steunbetuigingen, spandoeken en creatieve boodschappen te verwijderen. En dat waren er veel! Wij startten de spandoeke-estafette #wiehetlangsthangt. Hier wat plaatjes van 21 mei.
Blijf alert een geef je op voor alarmlijst
De GEM BV (BV van de gemeente en SADC) is voornemens om aan het eind van de zomer de volgende fase in te gaan en het terrein bouwrijp te maken. Naar eigen zeggen gesteund door een reserveringsovereenkomst.Op de alarmlijst? mail je telefoonummer naar info@behoudlutkemeer.nl
Lees hier wat je allemaal kunt doen om Behoud Lutkemeer te steunen
Doneer voor de Lutkemeer
De campagne en de juridische procedures kosten geld. Ook een steentje bijdragen? Doneer voor de Lutkemeer!  NL94 INGB 0007 2294 84 tnv Het Luchtkasteel ovv Behoud Lutkemeer
 Deze nieuwsbrief wordt onregelmatig verstuurd door Behoud Lutkemeer. Om ons te volgen kun je ook kijken op facebook, twitter of de website (rss-feed).
Vertel het door! Via de website kunnen mensen zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Veel gestelde vragen over het verzet in de Lutkemeerpolder