Stop de werkzaamheden! ( Wednesday 22nd canceled!) We gaan actie voeren…

 

Nieuwsbrief 40 | 18 december 2021
www.behoudlutkemeer.nl | info@behoudlutkemeer.nl
Bekijk de webversie
Behoud Lutkemeer zet zich in om de Lutkemeerpolder te behouden voor de stad Amsterdam. Ook steunen?  Deel deze nieuwsbrief en houd onze website en facebookpagina in de gaten voor activiteiten, demonstraties en oproepen.
English summary below
STOP DE WERKZAAMHEDEN
Acties om de werkzaamheden een halt toe te roepen
Woensdag 22 december: actie bij de Stopera
Precies nadat Albert Heijn zich had teruggetrokken uit de Lutkemeer zijn de gemeente Amsterdam en GEM-SADC met grote haast begonnen met de aanleg van een weg en nutsvoorzieningen in de polder, ondanks het feit dat er nu geen bedrijf meer is dat zich daar wil vestigen. Dit is absurd. Als er zand gestort wordt in de polder dan is de grond voor altijd verpest. Wij moeten dit nu tegenhouden! Het is echt de laatste kans: Komt allen woensdag aanstaande om 12 uur naar de StoperaGeen zand op Bioland
Onder het motto ‘Geen zand op bioland’ gaan we op woensdag 22 december om 12 uur (precies) zand uit de Lutkemeer naar de Stopera brengen.
Komt allen met bakfietsen, fietskarren, kruiwagens vol zand of neem gewoon een zak zand in je fietstas of op de bagagedrager mee naar de hoofdingang van de Stopera.
Wij eisen dat de verwoestende werkzaamheden in de polder onmiddellijk worden gestopt en dat het duurzame alternatief Voedselpark Amsterdam wordt omarmt!Dinsdag 21 december: bijeenkomst in de polder
Dinsdag is de winterzonnewende (winter solstice). Het is de langste nacht van het jaar en dat is een goede aanleiding om stil te staan bij de verandering van donker naar licht. Wat een mooi moment om samen te komen en te hopen dat ook de gemeente het licht ziet. En afziet van haar plannen de polder te verwoesten en het gebied herbestemt voor stadslandbouw en het laat voortbestaan voor alle inwoners van de stad.Op 21 december willen we samen een vuur stoken, muziek maken en met elkaar bespreken hoe we het laatste vruchtbare stukje land in Amsterdam gaan verdedigen! Alle ideeën zijn welkom!

Wat voor weer het ook is, kom naar de Solstice Actie en neem je thermos met warme drank, iets te eten, een klapstoel, warme kleren, een deken, een muziekinstrument en vooral goede moed mee! We komen bij zonsondergang (16:30) samen op het landje achter IVROU (Lutkemeerweg 298)

P.S. We gaan dan ook zand uit de polder scheppen om mee te nemen naar de Stopera de volgende dag.

In verzet bij de rechtbank
Afgelopen week is er verzet aangetekend bij de rechtbank in de inmiddels onnavolgbare juridische procedure rond het bestemmingsplan. Lees hier de laatste stukken die naar rechtbank zijn gegaan.
Inspiratie?
Neem alle spandoeken en borden die je al hebt mee woensdag en maak nieuwe met één van de volgende teksten (of verzin zelf betere)
Geen zand op Bioland
Geen bedrijf = niet bouwrijp maken
Zand verpest de Lutkemeer voor altijd
Geen zand over corruptie
Stop de werkzaamheden in de Lutkemeer
Fout in Parool
Eeen paardagen geleden berichtte het Parool dat Brocacef in de omstreden Lutkemeerpolder zou gaan bouwen.

Dit is onjuist, ze gaan inderdaad bouwen, maar op het deel dat al jaren in gebruik is als bedrijventerrein.

Help mee met de campagne!
Naast juridisch verzet en fysiek blokkeren (geef je op voor de alarmlijst!) willen we de komende maanden heel veel aandacht vragen voor de Lutkemeerpolder op verschillende gebieden. Gericht op de verkiezingen, maar vooral om het alternatief Voedselpark Amsterdam (voorheen Biopolder) brede bekendheid te geven. Dit plan willen we niet alleen verspreiden, we willen ook laten zien dat er heel veel draagvlak is in Amsterdam voor een groene polder. Dat doen we door mensen te vragen een ‘toekomstdonatie’ te doen. Hoeveel heb jij er voor over om de plannen te realiseren? We willen en miljoen euro aan toezeggingen verzamelen om de gemeente mede te overtuigen.

Daar kunnen we alle hulp bij gebruiken. Dus heb je een paar uurtjes over, kun je iets wat wij zoeken, vind je de Lutkemeerpolder ook belangrijk, meld je aan: info@behoudlutkemeer.nl! Het liefst vrijwillig, maar voor sommige heel specifieke klussen is er ook een klein budget.

English summary
Wednesday 22 December: action at the Stopera
Exactly after Albert Heijn withdrew from the Lutkemeer, the municipality of Amsterdam and GEM-SADC started with great haste the construction of a road and utilities in the polder, despite the fact that there is no longer a company that wants to settle there. This is absurd. If sand is deposited in the polder, the ground is ruined forever. We must stop this now! It’s really the last chance: Come to the Stopera every Wednesday at 12 o’clockNo sand on Bioland
Under the motto ‘No sand on organic land’ we will bring sand from the Lutkemeer to the Stopera on Wednesday 22 December at 12 noon. All come with cargo bikes, bicycle trailers, wheelbarrows full of sand or just take a bag of sand in your bicycle bag or on the luggage carrier to the main entrance of the Stopera. We demand that the devastating work in the polder be stopped immediately and that the sustainable alternative Voedselpark Amsterdam be embraced!Tuesday 21 December: meeting in the polder
Tuesday is the winter solstice (winter solstice). It is the longest night of the year and that is a good reason to reflect on the change from dark to light. What a beautiful moment to come together and hope that the municipality also sees the light. And abandons its plans to destroy the polder and repurpose the area for urban agriculture and allow it to continue to exist for all inhabitants of the city.
On December 21 we want to light a fire together, make music and discuss how we will defend the last fertile piece of land in Amsterdam! All ideas are welcome! Whatever the weather, come to the Solstice Action and bring your thermos with hot drink, something to eat, a folding chair, warm clothes, a blanket, a musical instrument and above all good cheer! We meet at sunset (4:30 pm) on the land behind IVROU (Lutkemeerweg 298)
P.S. We are going to shovel sand from the polder to take with us to the Stopera the next day.
Doneer voor de Lutkemeer
De campagne en de juridische procedures kosten geld. Ook een steentje bijdragen? Doneer voor de Lutkemeer!
NL94 INGB 0007 2294 84 tnv Het Luchtkasteel ovv Behoud Lutkemeer
Geef je op voor alarmlijst
Als er gedreigd wordt met zandwagens en acute actie nodig is: geef je op voor de alarmlijst: mail je telefoonummer naar info@behoudlutkemeer.nl
Veel gestelde vragen over het verzet in de Lutkemeerpolder
 

 .