Corona-prof inspreken, raadsbehandeling en volgende stappen

 

Nieuwsbrief 22
www.behoudlutkemeer.nl | info@behoudlutkemeer.nl
Bekijk de webversie
Behoud Lutkemeer zet zich in om de Lutkemeerpolder te behouden voor de stad Amsterdam. Ook steunen?  Deel deze nieuwsbrief en houd onze website en facebookpagina in de gaten voor activiteiten, demonstraties en oproepen.
English summary below
Behandeling herzieningsverzoek in gemeenteraad
Op 2 juli is het verzoek herziening bestemmingsplan behandeld in de gemeenteraad. Hier is de behandeling terug te kijken.

De Partij voor de Dieren diende een motie in om een voorbereidend besluit te nemen om tot herziening van het bestemmingsplan van de Lutkemeerpolder over te gaan. De motie werd gesteund door Christenunie, Denk, Liberaal conservatieve fractie en Partij van de Ouderen. Onvoldoende om te worden aangenomen. De college partijen blijven vasthouden aan het adagio dat ‘het niet anders kan’.

Ook is gesproken over de bekendmaking van de potentiële koper. Terecht merkten een aantal raadsleden op dat zij niet in staat worden gesteld hun controlerende rol uit te oefenen als de wethouder niet prijsgeeft (eventueel onder geheimhouding) wie de reserveringsovereenkomst heeft getekend. De raad is immers akkoord gegaan met bebouwing van de polder met het doel om woningbouw in de stad mogelijk te maken. Vooralsnog gaat het echter om een nieuw te vestigen bedrijf, waarbij het zeer de vraag is of dit een bedrijf is dat de gemeente Amsterdam wil stimuleren om binnen haar stadsgrenzen te bouwen.

De wethouder wil de informatie niet geven. Naar eigen zeggen omdat de gemeente geen partij is in deze overeenkomst (vreemd, aangezien de gemeente Amsterdam zelf eigenaar is van GEM BV.) en omdat de potentiële koper dit niet wil.

Samen met een aantal juristen beraden wij ons op de vervolgstappen. Wordt vervolgd!

Corona-proof inspreken
Ruim 7700 handtekeningen zijn er gezet onder het verzoek ‘herziening bestemmingsplan’. Deze zijn overhandigd aan de wethouder. Daarbij werd de keus voorgelegd: wilt u een hoofdpijndossier of een kans voor de stad? De wethouder koos beide en herhaalde haar standpunt dat ze graag in gesprek wil over de invulling van de 3ha stadslandbouw, maar dat behoud van de polder volgens haar niet mogelijk is. Vederop in de nieuwsbrief is onze reactie te lezen op de standaard antwoorden van de wethouder.

Na overhandiging van de handtekeningen verzamelden ca honderd mensen zich buiten bij de raadszaal om de raadsleden toe te spreken. Vanwege corona-maatregelen is inspreken momenteel niet toegestaan. Met een hoogwerker en megafoon hebben verschillende mensen alsnog gebruik gemaakt van hun inspreekrecht.

Studenten van de Wageningen Universiteit hebben onderzoek gedaan naar de waarden van de Lutkemeerpolder en deze omgezet naar financiële waarde. Het volledige rapport (in het engels) is hier te downloaden.

Een eerder onderzoek uitgevoerd door Bos et al. (2019) heeft getracht de huidige waarde van de Lutkemeerpolder vast te stellen door de verschillende ecosysteemdiensten die het gebied rijk is te beschrijven. Dit nieuwe onderzoek bouwt voort op die resultaten door met behulp van het TEEB kader (The Economics of Ecosystems and Biodiversity framework) schattingen te maken van de monetaire waarden van verschillende ecosysteemdiensten in het gebied. Uit dit onderzoek blijkt dat mogelijkheden voor recreatie, het reguleren van luchtkwaliteit, akkerbouw en de esthetiek van het landschap de meest waardevolle ecosysteemdiensten van de Lutkemeerpolder zijn.

De totale waarde van de ecosysteemdiensten in de polder wordt geschat op €1.565.000 tot €8.609.800.

Onderzoek toont aan: waarde ecosysteemdiensten Lutkemeerpolder tussen de 1,5 en 8 miljoen euro per jaar
Reactie op standaard antwoorden wethouder Van Doorninck
Er mogen zich ook bedrijven van buiten de stad vestigen
De agrarische bestemming is in 2002 omgezet naar bedrijventerrein voor Schipholgebonden bedrijven. Juist daarom was de Lutkemeerpolder zo noodzakelijk gezien haar ligging. Tien jaar later bleek de verkoop erg tegen te vallen en werd allerhande bedrijvigheid toegestaan. Eind 2018 werd dit helemaal losgelaten en sprak men van stadsgebonden bedrijven uit transformatiegebieden. Oftewel, bedrijven die weg moeten uit de stad om woningbouw mogelijk te maken. Een prachtig argument om de keuze voor een bedrijventerrein in de Lutkemeerpolder te verdedigen. En een belangrijke overweging om in december 2018 te besluiten de bouw doorgang te laten vinden.
Nu blijkt dus dat de eerste afnemer – de reden waarom nu perse zou moeten worden gestart – een beursgenoteerd bedrijf is die zich nieuw wil vestigen in de stad. Sterker nog: de wethouder laat zelfs weten dat er niks is vastgelegd en dat in principe 100% van de ruimte aan dit soort bedrijven kan worden verkocht.

Wij hebben gezorgd voor behoud van stadslandbouw
De waarde van de polder is meer dan alleen een stadslandbouwfunctie. Het gaat om een bijzonder gebied, een historische polder met weids ongerept uitzicht en de laatste vruchtbare grond. Dat er 3 ha grond is gereserveerd voor stadslandbouw-initiatieven doet geen recht aan behoud van de polder en haar waarde. De gemeente probeert voortdurend haar inspanningen voor die 3ha naar voren te schuiven om het gesprek over behoud van de polder uit de weg te gaan.

Er is bedrijventerrein ingeleverd om de stadslandbouw mogelijk te maken
Binnen het bestemmingplan is geschoven zodat er ongeveer 15.000 m2 bedrijventerrein beschikbaar komt voor stadslandbouw. De overige 15.000 m2 waar de gemeente op wijst ligt buiten het gebied van het bedrijventerrein. Dit stuk valt dus helemaal niet onder het bestemmingplan. Overigens levert het bedrijventerrein hiermee geen vierkante meters in, door te schuiven met de waterkavels is het zelfde totaaloppervlak beschikbaar gebleven.

Er is heel veel groen in de Tuinen van West
Hoewel het sowieso een slecht argument is, is het in dit geval ook nog een verkeerde voorstelling van zaken. Allereerst omdat de historie en het landschap van de Lutkemeerpolder uniek is en dus niet elders in de Tuinen van West te vinden is. Daar komt bij dat er ook in de Tuinen van West heel veel bedrijvigheid is: vele stadslandbouw initiatieven, vakantiehuisjes, horeca, evenemententerrein, welness-centrum, sportvelden en volkstuinen. Groen gerelateerde initiatieven wellicht, maar die veelal ook leiden tot verrommeling van het landschap.

Nu de reserveringsovereenkomst is getekend kunnen we niet terug
Integendeel! Een reservering is niets meer dan een intentie. Dat is ook wel gebleken bij een kavel in het naastgelegen bedrijventerrein: na vier jaar is de reservering komen te vervallen en staat het kavel weer gewoon te koop. Gereserveerd is niet verkocht en zeker niet onomkeerbaar.

Het is aan de GEM BV om prijs te geven wie de reserveringsovereenkomst heeft getekend
De GEM BV is een BV van de gemeente Amsterdam, samen met SADC, een rechtspersoon in het leven geroepen om de grond te beheren en de kavels uit te geven. Na verkoop vervallen de gronden weer aan de gemeente Amsterdam en wordt de GEM opgeheven. Het is dus geen vreemde BV, maar een project van de gemeente zelf. Het college kan dus wel degelijk invloed uitoefenen. Het komt ze echter heel handig uit om dit niet te doen. We hebben het immers over een nieuwe vestiging van een beursgenoteerd bedrijf. Vast geen bedrijf om de schoonheidsprijs mee te verdienen. Amazon? Alibaba? 5,5 ha is een heel flink oppervlak voor een distributiecentrum, dat het om een grote jongen gaat is wel duidelijk.

Het plan ligt er al lang, we kunnen niet meer terug
Natuurlijk wel! Je kunt altijd terug komen op je besluiten. Het zal consequenties hebben en die moeten we gezamenlijk zien op te vangen. Daar heeft Behoud Lutkemeer al verschillende malen voorstellen toe gedaan, ook in financiële zin.
Maar op de eerste plaats heeft de gemeenteraad altijd het recht om het bestemmingsplan te wijzigen. Zoals een van de raadsleden ook zegt: waar een wil is, is een weg. Dat geeft de wethouder uiteindelijk ook toe. Het gaat hier dus niet om een vaststaand feit, maar om een keuze van het college om de bouw door te laten gaan.

Er is elders geen plek voor deze bedrijven
De Lutkemeerpolder wordt uitgegeven door SADC (Schiphol Area Development Company). Ook een BV van de gemeente Amsterdam, samen met gemeente Haarlemmermeer, Provincie NH en Schiphol. Deze SADC heeft nog vele honderden hectares bouwrijp terrein beschikbaar in de directe omgeving. En ook in Westpoort is momenteel voldoende ruimte voor de bouw van distributiecentra. Nota bene veel beter bereikbaar. Er staat zelfs al anderhalfjaar een distributiehal van ruim 6 ha te huur! Zeker met een crisis voor de deur hoeven we niet te zoeken naar nieuwe plekken, maar moeten we juist kijken naar wat er al is.

Dat er een crisis komt hebben we in de overwegingen meegenomen
Daar is niets over bekend gemaakt. Geen berekening, prognose of andere visies waaruit is af te leiden dat ondanks de komende crisis nog steeds de Lutkemeerpolder nodig is om aan de ruimtevraag te voldoen. Wat is overwogen?
De vraag wordt ook verkeerd om gesteld wat ons betreft. Het gaat er niet om of er mogelijk nog behoefte is. De vraag is of kan worden aangetoond dat het niet bebouwen van de Lutkemeerpolder tot grote problemen leidt in de distributie in de stad en de vraag naar bouwkavels. De waarden van de Lutkemeerpolder rechtvaardigen deze afweging. Ook als we de zogenaamde ‘verstedelijkingsladder’ volgen en uitgaan van een donuteconomie. Het uitgangspunt is dan: kan het echt niet anders. Deze vraag is nooit beantwoord.

English summary
The 24th of June we offered the councilor 7700 signatures and showed her the immense support for a green Lutkmeerpolder in Amsterdam. Armed with a lift and a megaphone various people called, from outside the Stopera, on city councilors to make a wise decision. It was not possible to participate inside because of the corona-crisis.

The 2th of July our request to change the plans for the Lutkemeerpolder to an area of agricultural land, was on the agenda of the city council. Unfortunately there was no majority, the coalition repeated again its point of view that there is ‘no other option‘. Also the name of the potential buyer was not announced.

Together with several awyers, we are now considering the next steps.To be continued!

Brief aan het college van B&W
Start met de groene transitie, begin in de Lutkemeer!

Blijft de Lutkemeer (ecologisch) agrarisch maatschappelijk groen of wordt de omvorming tot bedrijventerrein doorgezet? Deze zomer beslist de gemeente over het verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan voor de Lutkemeerpolder, gelegen aan de westrand van Amsterdam. Wordt er gekozen voor twintig jaar gedateerd economisch beleid of voor een groene transitie die vraagt om het behoud van deze bijzondere en groene polder?

Een groene duurzame wereld is van groot belang. Groene omgeving, veilig voedsel en biodiversiteit leveren miljarden op volgens de DNB1. Door de Corona-crisis worden we bovendien op wrede wijze met de neus op het feit gedrukt dat de grenzen van de groei al ruimschoots overschreden worden.
Raadsleden en gemeentebestuur kunnen nu laten zien dat economische belangen niet langer de voorkeur krijgen boven het behoud van waardevolle natuur en landbouw.

De Lutkemeerpolder is onderdeel van een ecologische en recreatieve verbindingszone van Amstelland tot aan Spaarnwoude. De polder omvat naast natuur- en recreatiegebied ook een historisch boerenlandschap, een vruchtbaar landbouwgebied en een biologische zorgboerderij, waaraan veel Amsterdammers graag een bezoek brengen.
Zo’n twintig jaar geleden is de bestemming van agrarisch veranderd in bedrijventerrein vanuit de achterliggende gedachte dat hier door de groei van luchthaven Schiphol behoefte aan zou zijn. Maar tot op heden heeft zich nog geen bedrijf in de polder gevestigd! De economische crisis die in 2008 uitbrak had als positief neveneffect dat de polder nog ruim tien jaar lang onaangetast is gebleven. Lerend van het verleden is het wijsheid om nu naar aanleiding van de Corona crisis te kiezen voor het terugdraaien van de beslissing die twintig jaar geleden is genomen.

Behoud van de Lutkemeerpolder sluit aan bij beleid van het huidige college. Er wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan duurzame en gezonde consumptie van de Amsterdamse bevolking. De open ruimte en groene omgeving van de polder draagt bovendien bij aan de fysieke en mentale gezondheid van de bezoekers. Gevarieerde landbouw en goed bodembeheer zorgen voor herstel van de biodiversiteit. Een gezonde bodem kan bovendien veel CO2 en overtollig regenwater opnemen.

De Concept Groen Visie 2050 stelt voor als centraal uitgangspunt ‘Groen, tenzij…” te hanteren. En Amsterdam omarmt sinds begin dit jaar ook het principe van de ‘donut-economie’, een kompas om voldoende te consumeren en produceren voor een stevig sociaal fundament, maar binnen de grenzen van de planeet. Onze wethouder van ruimtelijke ordening en duurzaamheid oogst daar internationaal waardering voor. Ze geeft ook aan dat “we nog niet precies weten hoe het moet, want het is nog nooit gedaan”. Welnu, de casus Lutkemeerpolder is bij uitstek geschikt om daar met een stevig netwerk van transitiedeskundigen, economen en sociale partners ervaring mee op te doen. Deze tijd, en het zo sterk door iedereen gewenste groenere, meer duurzame, gezondere en veerkrachtige perspectief van onze stad, verplicht ons allemaal om iedere mogelijkheid tot deze transitie te benutten.

In een stedelijke omgeving moeten voor bedrijven oplossingen gezocht worden in het verbeteren en verdichten van bestaande bedrijventerreinen. Het perspectief van klimaat, welzijn en de belangen van toekomstige generaties geeft een geheel nieuw inzicht in de ruimtelijke ordening. We zien dat onze gemeente dat ook overneemt.

Hier en nu kunnen politici echt het verschil maken. De gemeente Amsterdam is eigenaar van de akkers van de Lutkemeer en bovendien ook aandeelhouder van Schiphol en van projectontwikkelaar SADC. In het collegeakkoord schrijven de wethouders het zelf: “Wij zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste generatie die er wat aan kan doen. Als we willen dat Amsterdam bij haar achthonderdste verjaardag nog altijd in blakende gezondheid verkeert, moeten we nu stevige keuzes durven maken”. De mogelijkheid om een stevige keuze te maken doet zich nu voor: er is een verzoek ingediend bij de raad om de bestemming van de Lutkemeerpolder terug te wijzigen naar ‘agrarisch’. Een verzoek dat wordt gesteund door duizenden Amsterdammers. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om dit besluit te nemen en kan daarmee het perspectief voor de polder ombuigen.

Wij wensen de Amsterdamse raad en het gemeentebestuur (en de meekijkende provincie en zakelijke partners) de politieke moed en de bestuurlijke en financiële creativiteit toe om dit varkentje te wassen. Toekomstige generaties zullen u dankbaar zijn.

Mede namens ruim 7700 ondertekenaars van het verzoek ‘Herziening bestemmingsplan Lutkemeer’

Maurits Groen, duurzaam ondernemer
Chris de Haan, Fridays for Future
Raoul Heertje, tekstschrijver en stand-up comedian
Jelle de Jong, directeur IVN
Peter Lankhorst, voormalig voorzitter Tweede Kamerfractie Groen Links
Derk Loorbach, hoogleraar socio-economische transities, Erasmusuniversiteit
Marjan Minnesma, directeur Urgenda
Henk Nijhof, voormalig fractievoorzitter Groen Links
Dick Pels, voormalig directeur wetenschappelijk bureau Groen Links
Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid, VU
Jeffrey Spangenberg, Foodcouncil MRA
Atze Sytsma , directeur a.i. ANMEC

1) Bloemen en Bijen zijn miljarden waard, dubbelinterview DNB en PBL, VK 18 juni 2020

beeld: Maia Matches
Blijf alert een geef je op voor alarmlijst
De GEM BV (BV van de gemeente en SADC) is voornemens om aan het eind van de zomer de volgende fase in te gaan en het terrein bouwrijp te maken. Naar eigen zeggen gesteund door een reserveringsovereenkomst.

Op de alarmlijst? mail je telefoonummer naar info@behoudlutkemeer.nl

Lees hier wat je allemaal kunt doen om Behoud Lutkemeer te steunen
Doneer voor de Lutkemeer
De campagne en de juridische procedures kosten geld. Ook een steentje bijdragen? Doneer voor de Lutkemeer!  NL94 INGB 0007 2294 84 tnv Het Luchtkasteel ovv Behoud Lutkemeer
 Deze nieuwsbrief wordt onregelmatig verstuurd door Behoud Lutkemeer. Om ons te volgen kun je ook kijken op facebook, twitter of de website (rss-feed).
Vertel het door! Via de website kunnen mensen zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Veel gestelde vragen over het verzet in de Lutkemeerpolder

EU exporteert benzine met hoog zwavelgehalte naar Nigeria

Bron bbc worldservice .

gehale aan zwavel is hoger dan lokaal gekraakte olie.

beschaving stinkt .

Corona medicine race

: P.’s testimonial…

 

solicoast posted: ” “I was held in a detention centre in Libya. Men and women altogether in the same large room. Sometimes they would come and take one of the young girls. We prayed to God that they would be brought back. There are people here that take care of me. They com”

 

Live From The Field

IMG_20200607_174638.jpg

 

Wito wa kuchukua – Juni 20 – Siku ya Wakimbizi Ulimwenguni – Toleo la Kiswahili

 

 

 

solicoast posted: ” from Coasts in Solidarity Hakuna mtu ni haramu, milele! –Fungua mipaka yenu, fungua mecho yenu! Wito wa kuchukua hatua Juni 20, 2020 – Siku ya Wakimbizi Ulimwenguni – Shiriki hapa! Corona anatuzuia kukutana – kwa hivyo tutatawanyika badala yake!”

 

Neêrlands ambassadeur: ind in de fout

Interessant vorig jaar waren wij aanwezig bij de vragen aan de tweede kamer (interpellatiedebat).
IMG-20200604-WA0000.jpg

 

Testimonials / Témoignages

 

solicoast posted: ” Coasts in Solidarity AUDIO and/et VIDEO: www.gettingthevoiceout.org/category/testimonies/?lang=en_uk conference with testimonies of women without papers and violence (filmed by sanspapierstv) zintv.org/video/sous-co

 

Calls for action / Appels aux actions

 

solicoast posted: ” Coasts in Solidarity On this page you will find the call for action in several languages:Arabic, Dutch, Farsi, French, German, Greek, Italian, Paschtu, Spanish, Suaheli / Sur cette page vous allez trouver l’appel aux actions dans des langues div”

 

Coasts in Solidarity

 

consensusdecisionmaking posted: “Coasts in Solidarity will take place on June 20th 2002 during the World Refugee Day More information: Calls / Appels Testimonies / Témoignages News in English ”

 

Calais, barbed wire city / Calais, ville barbelée

 

consensusdecisionmaking posted: “Since February 2020, only a couple months after the public transport had become free in the city of Calais, reports started coming that some bus stops were ignored altough people were standing at the sign, waving at the driver. As people themselves report”

 

CRA Coquelles fermé / detention centre in Coquelles closed down

 

consensusdecisionmaking posted: “On se félicite du maintien de la fermeture du CRA de Coquelles, vide depuis plus d’un mois. De trop nombreuses personnes y étaient enfermées par la criminalisation de leur situation administrative, trop de déportations ont eu lieu, des grèves de la faim, ”

 

Border, crossings / Frontière, passages

 

consensusdecisionmaking posted: “Since 1994, when the Channel Tunnel rail link was opened, Britain and France have been permanently connected by 48kms of underwater tunnel. Like all large-scale infrastructure developments of this type, the Eurotunnel / Eurostar has progressively accelera”

 

Prefecture, trust and evictions / Préfecture, confiance et expulsions

 

consensusdecisionmaking posted: “The strict lockdown finished in France last Monday, May 11th, but restrictive measures are still in place. The day after, the police came (once again) to destroy shelters, and steal stuff from migrants. But this time, not “only” to clear some areas to con”

 

Live From The Field

SofA Münster (@SofA_MS) Tweeted:
13 Waggons sind soeben durch den Güterbahnhof Münster gefahren Click for short video
https://twitter.com/SofA_MS/status/1257256998820814849?s=20

 

the white rider

(Het leuke van … is weten op reis te zijn