Winter for refugees in Amsterdam

Homeless and extremely cold outside
The cold winter arrangement:
Information about the cold winter arrangement 2020-2021 for homeless people.
This year there is no permanent winter shelter. There is only a cold winter arrangement.
What is a cold winter arrangement?
The cold winter arrangement is night shelter for all homeless people in Amsterdam.
Sometimes it is so cold at night that it is dangerous to sleep outside.
Then the GGD determines that everyone who does not have a place to sleep is given access to the shelter.
The GGD also determines when the winter cooling control will stop again.
That depends on the weather. The arrangement can last for several nights.
How do I know if the shelter is open for the winter cold arrangement?
The organizations that provide shelter for homeless people know about a day in advance whether the cold winter arrangement will start.
It can therefore be found at www.amsterdam.nl/dakloos
For practical information
you report to the counter of the GGD and the GGD refers you to a reception center.
You can enter the reception center between 4.30 pm and 10 pm.
You will receive a bed, shower, hot meal and breakfast. The daycare is free.
At the opening of the shelter for the cold winter regulation, there is also free shelter for your dog. While you are staying overnight in the shelter, your dog will stay in the shelter at Ookmeerweg.
If you have any questions, please read the frequently asked questions at www.amsterdam.nl/dakloos or email your question to winteropvang@amsterdam.nl

Coming soon: Distraction fridays from eight till late

yea! The scorcher is on air fridays from eight till late!

 

The best

 

the white rider

(Het leuke van … is weten op reis te zijn

IK BEN BOOS

Boos op de Griekse overheid die een aangespoelde vluchteling ten laste legt zijn zoontje  in gevaar te hebben gebracht.

Boos op ALLE overheden omdat WAPENHANDEL meer gewicht in de schaal legt dan mensenlevens.
Boos omdat ik machteloos ben …

 

the white rider

(Het leuke van … is weten op reis te zijn

New-Pact-on-Migration-Policy-Analysis.pdf

 

the white rider

(Het leuke van … is weten op reis te zijn

Solidarity with Belarus

Thales beveiliging

Lutkemeer

Behoud Lutkemeer zet zich in om de Lutkemeerpolder te behouden voor de stad Amsterdam. Ook steunen?  Deel deze nieuwsbrief en houd onze website en facebookpagina in de gaten voor activiteiten, demonstraties en oproepen.
English summary below
Zware vernielingen in de Lutkemeerpolder
Ondanks de vernielingen in de Lutkemeerpolder, zitten we niet bij de pakken neer. De uitgevoerde grondwerkzaamheden zijn nog terug te draaien en de komende maanden zal er weer niks gebeuren in de polder. Er is nog geen paal geslagen, geen leiding de grond in en nog geen zand opgebracht.
Behoud Lutkemeer is druk bezig met het voorbereiden van nieuwe acties en een omvangrijke rechtszaak. Steun ons protest, doe mee of doneer.
Lees hieronder de laatste stand van zaken.
Sinds maandag 7 september wordt met zwaar materiaal in de Lutkemeerpolder gewerkt, en inmiddels is daar zo’n 20 hectare landbouwgrond afgegraven. De schade is groot. Niet alleen zijn de biologisch gecertificeerde akkers van biologisch akkerbouwbedrijf De Boterbloem nu flink vernield, ook is een groot deel van de wilde vogels en andere dieren die daar leefden gevlucht of gedood. Buurtbewoners en activisten hebben de illegale werkzaamheden geprobeerd te voorkomen, maar werden door politie verjaagd en gearresteerd.

Tegen eigen afspraken in
Er zijn diepe en brede sloten gegraven, en de grond die daarbij opgeschept is, is ter verzwaring op de akkers gestort. Dit is nodig om bouwactiviteiten mogelijke te maken. De grond moet een tijd inklinken, en daarvoor wordt de opgeschepte klei gebruikt.
De werkzaamheden zijn in feite illegaal volgens de eigen spelregels van de overheid. In de Amsterdamse gemeenteraad was veel onrust over het project om in de Lutkemeer een industrieterrein te vestigen en een distributiecentrum te bouwen. Ook leden van de coalitiepartijen twijfelden over nut en noodzaak van het project en leken in toenemende mate ontvankelijk voor de argumenten van voorstanders van behoud van de Lutkemeerpolder. In een poging om de twijfelende gemeenteraadsleden over de streep te trekken, werd een door een van de coalitiepartijen opgestelde motie ingediend en aangenomen: “er mag alleen begonnen worden met bouwwerkzaamheden, als er ook een koper zou zijn voor het betreffende perceel”. Deze motie werd aangenomen. Fase 1 werk toegegeven onder het mom van een ‘geheime afnemer’. Maar nu zien we dat er ook op fase 2 en 3 vernielingen worden aangericht. Dit is überhaupt niet in de raad aan de orde geweest!

Ook de rechter, bij de rechtbank in Haarlem bij een zaak die SADC had aangespannen tegen mensen die als actie volkstuinen hadden aangelegd in de polder, vroeg en kreeg van SADC de toezegging dat er pas met werkzaamheden begonnen zou worden als er een koper was, en dat die met naam en toenaam bekend gemaakt zou worden. De rechter besloot ook dat de volkstuinders (die opereerden onder de naam ‘Tuinen van de Lutkemeer ‘) tot die tijd door konden gaan met hun agrarische activiteiten. SADC kondigde aan per 1 september (2019) met werkzaamheden te beginnen en dat een reserveringsovereenkomst met een koper elk moment getekend kon worden. Op die datum werden tientallen volkstuinen ontruimd en vernield en omgeploegd.

Geheimhouding boven democratische controle
Pas in het voorjaar van 2020 werd in een brief aan de gemeenteraad bericht dat er inmiddels een bedrijf was dat een reserveringsovereenkomst had getekend. De naam van het bedrijf werd niet genoemd. Als reden werd opgevoerd dat het om een ‘beursgenoteerd bedrijf’ ging en dat in die kringen geheimhouding gangbaar zou zijn. Behoud Lutkemeer heeft steeds gesteld dat op deze manier niet gecontroleerd kan worden om welk bedrijf het gaat en of die voldoet aan de gestelde eisen. Bovendien is een reserveringsovereenkomst allesbehalve een koopovereenkomst. Je komt er makkelijk weer onderuit. Nu, een half jaar later, is er nog steeds geen naam van een kopend bedrijf bekend gemaakt. Ondertussen is de gangbare termijn van de reserveringsovereenkomst al lang verstreken. Dat kan twee dingen betekenen: het gaat om een multinational met een slechte reputatie, waardoor de argumenten van Behoud Lutkemeer om de polder niet voor hen in te leveren sterk aan populariteit wint. Of er is nog steeds geen koper en het gemeentebestuur wil de polder alleen in de vernieling draaien om het verzet te breken en de situatie onherroepelijk te maken.

Leegstand uitgangspunt bij Lutkemeer
In de debatten met GroenLinkswethouder Marieke van Doorninck is steeds gesteld dat de geheimzinnige koper een terrein van 5,5 ha nodig zou hebben, daarvoor moest fase 1 bouwrijp gemaakt worden. Het zou kunnen zijn dat dat waar is, maar dat valt dus op geen enkele manier te controleren. Waarschijnlijker is dat het getal van 5,5 ha goed uitkomt omdat het groter is dan 4,5 ha. Dat is namelijk de grootte van nog braak liggende kavels in het aanpalende industrieterrein. Dat is een deel van de polder dat al 17 jaar geleden in bedrijventerrein werd omgevormd, en nog steeds niet gevuld is. Toen dat terrein er doorgedrukt werd, is plechtig beloofd dat er pas met de rest van de Lutkemeerpolder begonnen zou worden, als dat volgebouwd was. Maar er liggen dus nog diverse percelen braak, en de grootste daarvan is bijna 4 ha groot. Maar daar kon het betreffende spookbedrijf niet op, want het zou dus meer ruimte nodig hebben, en wel 5,5 ha.

Werkzaamheden tegen alle afspraken in
De werkzaamheden die op 7 september begonnen, zijn inmiddels in vergevorderd stadium en blijken een veel groter deel van de polder te beslaan dan de veelbesproken 5,5 ha waarvoor de volkstuinen ontruimt werden. Er is een gebied van zo’n 20 ha op de schop gegaan. Wederom bestaat het vermoeden dat het hier gaat om de tactiek van de verschroeide aarde: zoveel mogelijk vernielen om te voorkomen dat er nog wat behouden kan blijven.

Polder claimen voor agrarisch gebruik
Hoewel het moeite kost om niet in tranen uit te barsten bij de aanblik van de polder nu, zien we ook dat behoud nog steeds mogelijk is. Er is geen reden om het verzet nu te staken, sterker nog: in deze rampzalige tijden voor klimaat en economie, is het behoud van groene en vruchtbare grond binnen de stadsgrenzen een halszaak. We zullen de polder terugnemen en in gebruik nemen voor agrarische doeleinden.
We hopen dat in de tussentijd de gemeenteraad zijn eigen controlerende taak serieus neemt en opdracht geeft om de schade weer ongedaan te maken. Anders moeten we dat weer zelf gaan doen, en dat zal een hoop werk zijn.

Wanbestuur
Bedenk ook dat de hele Lutkemeerpolder een beerput is van gemeentelijk wanbestuur. Er zit een aantoonbare corrupte recente geschiedenis onder, waarvan grote delen nog nooit goed onderzocht zijn, maar waarvoor tenminste een verantwoordelijke (de VVD gedeputeerde Ton Hooijmaijers) meer dan 2 jaar de bak in is gedraaid.
Wat ook geheel aan de radar ontsnapt, is de projectontwikkelaar SADC, waarvan de Gemeente Amsterdam een van de vier aandeelhouders is (naast de Schiphol Groep, waarvan Amsterdam ook weer grotendeels eigenaar is). Dit ‘bedrijf’ is een bodemloze put belastinggeld, wat geen wonder is als je bedenkt dat hun core business bestaat uit het aanleggen van overbodige bedrijventerreinen. Om redenen die niemand begrijpt, is de projectontwikkelaar al jaren vrijgesteld van het deponeren van jaarverslagen. Hoe groot de put daadwerkelijk is, valt niet te controleren voor buitenstaanders.

Maar dit vat in het kort samen hoe de situatie nu is. Buurtbewoners en sympathisanten moeten de strijd aan gaan tegen een oncontroleerbare projectontwikkelaar, die beweert aan een onbekende multinational te leveren, aangestuurd door een gemeentebestuur en wethouder die nooit thuis geven.

We gaan natuurlijk door. Daar hoeven we niet geheimzinnig over te doen. De toekomst is er voor biologische kleinschalige boeren, volkstuinen, natuur en landschap en ons plan Biopolder

Behoud Lutkemeer

English summary
Despite the destruction in the Lutkemeerpolder, we do not give up. The ground work that has been carried out can still be reversed and nothing will happen in the polder in the coming months. No pole has yet been driven into the ground, no pipe has been buried and no sand has yet been applied.
Behoud Lutkemeer is busy preparing new actions and a major lawsuit. Support our protest, participate or donate. Stay informed by the newsletter and or social media.
Wie is de bouwer?
Al maanden wordt er geroepen dat er een reserveringsovereenkomst is met iemand die wil gaan bouwen. Een afnemer in de food-sector. Voor een zogenaamde ‘last mile hub’. Ofwel distributie de stad in met elektrische auto’s. Een beursgenoteerd bedrijf en daarom kan de naam dus ook niet bekend gemaakt worden, aldus de wethouder.
Maar klopt dit wel? Tot nu toe vangen we bot bij alle bedrijven die hier mogelijk voor in aanmerking komen: Kweker/Sligro, Picnic, Jumbo, allemaal laten ze weten dat zij geen plannen hebben. Alleen Albert Heijn is niet zo uitgesproken; zij houden het op “daar doen we geen uitspraken over”.Het is gangbare praktijk dat niet de gebruiker, maar een investeringsmaatschappij distributiecentra bouwt, om deze vervolgens te verhuren aan een geïnteresseerde partij. Het is allereerst dus maar de vraag of de zogenaamde contractant ook daadwerkelijk een gebruiker heeft. Tegelijkertijd moet ieder bedrijf weten dat een vestiging in de Lutkemeerpolder nooit circulaire kan zijn en dat daarmee een duurzaam imago onmiddellijk teniet wordt gedaan.Met andere woorden: wie is de bouwer, maar vooral: wie is de gebruiker? Alle potentiële kandidaten moeten weten op wat voor een plek ze terecht komen, mochten ze kiezen voor de Lutkemeer.
Doneer voor de Lutkemeer
De campagne en de juridische procedures kosten geld. Ook een steentje bijdragen? Doneer voor de Lutkemeer!
NL94 INGB 0007 2294 84 tnv Het Luchtkasteel ovv Behoud Lutkemeer
Geef je op voor alarmlijst
Als er gedreigd wordt met zandwagens en acute actie nodig is: geef je op voor de alarmlijst. mail je telefoonummer naar info@behoudlutkemeer.nl
 Deze nieuwsbrief wordt onregelmatig verstuurd door Behoud Lutkemeer. Om ons te volgen kun je ook kijken op facebook, twitter of de website (rss-feed).
Vertel het door! Via de website kunnen mensen zich aanmelden voor de nieuwsbrief.
Veel gestelde vragen over het verzet in de Lutkemeerpolder

Live From The Field

t.me/nexta_live/11869
НЕХТА Live, [Oct 26, 2020 at 10:13]
​​‼️Марш Пенсионеров “БАСТУЙ И БЕЛАРУСЬ!”‼️

🔊26 октября. Понедельник. 14:00
Минск. Сбор у Красного Костёла.

🔊Областные города:
Гомель – Универмаг “Гомель”
Могилёв – ТЦ “Атриум”
Гродно – Парк Жилибера (у фонтана рядом с аттракционами)
Витебск – Марко-сити
Брест – ЦУМ
Солигорск – Парк четырех стихий.

👵👷👲Пенсионеры Беларуси выходят поддержать НАРОДНЫЙ УЛЬТИМАТУМ диктатору и поддержать всех бастующих. К нам снова присоединяются медики! Спасибо!❤️

✌️МИНСК
➡️Сбор у Крастного Костёла. Это удобно и максимально безопасно.
➡️Идём по проспекту Независимости, не спускаясь в подземные переходы!
➡️Делаем санитарную остановку на Октябрьской площади.
➡️Доходим до площади Якуба Коласа и дальше НЕ ИДЁМ!
К площади Якуба Коласа много разных подъездов и Водители97% смогут помочь нашим бабушкам и дедушками вернуться домой с комфортом.
‼️🙏 НЕ СПЕШИМ. ИДЁМ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО‼️✌️

✌️❤️✊ Повторяем кричалки! Пишем наши требования на плакатах! Жыве Беларусь!

 

the white rider

(Het leuke van … is weten op reis te zijn

STRIKE!

Der schimmelreiter:Theodor Storm

#keingradweiter

Live From The Field

IMG_20200919_173309.jpg

 

Uw arts

diagnostiek à vue heeft dan de voorkeur boven teledermatologie.

of wel

Moet ik PRX-T33 schillen: de mening van artsen en patiënten

At this moment PRTX-T33 is in the last testfase. Searching for it results in the by now classic advertisements but I also found an Ukrainian Facebook link

DT

Freedom volgt DT? In haar laatste nieuwsbrief doet freedom een oproep om een stem uit te brengen met elk e-mail adres dat je hebt.. volkomen legitiem maar het voelt aan als volkomen oneerlijk om een stem meermaals te tellen aan de hand van de manier waarop de stem uitgebracht wordt (DT te lezen als Donald Trump, huidig president van de verenigde Staten van Amerika of als de trend)